Vedtægter

 

Vedtægter for Klejtrup Boldklub
Stiftet den 15. december 1969.
 
§ 1. Klubbens navn og hjemsted.
Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune.
 
§ 2. Klubbens formål.
Klubbens formål er ved boldspil og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
 
§ 3. Medlemskab af organisationer.
Klubben er medlem af Dansk Idræts-Forbund (DIF), Jydsk Boldspil-Union (JBU) og De Danske Gymnastik- og Ungdomsorganisationer (DDGU) og dermed undergivet disses love og bestemmelser.
 
§ 4. Optagelse af medlemmer.
Som aktivt eller passivt medlem kan optages børn og voksne, der vil indordne sig foreningens formål.
Medlemmerne har pligt til at indordne sig under ledelsens bestemmelser, ligesom man er pligtig til at rette sig efter ledelsens bestemmelser, samt til at man retter sig efter de love, som foreningen, der er medlem af en organisation er underkastet.
 
§ 5. Kontingent.
Det årlige medlemskontingent til klubben fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Kontingentet opkræves forud.
 
§ 6. Udmeldelse – eksklusion.
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens kasserer med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dato, hvorfra udmeldelsen har virkning.
Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 14 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grunde af kontingentrestance, kan på ny optages som med af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han/hun kan kræve, at spørgsmålet om eksklusionen afgøres på den førstkommende generalforsamling. I tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 16.
 

 § 7. Ordinær Generalforsamling.
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes i hvert kalenderår senest den 15. februar og indkaldes
 med mindst 8 dages varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside og lokale opslag.
Dagsordenen bekendtgøres ved indkaldelsen.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år. Det stilles dog som en betingelse, at man har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og at man ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret har desuden forældre/værge til spillere under 16 år, der repræsenterer klubben.
Stemmeret til forældre/værge til spillere under 16 år kan kun udøves, såfremt spilleren har repræsenteret klubben i mindst de 3 sidste måneder før generalforsamlingen og for juniorspilleres vedkommende samtidig ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan for forældre/værges vedkommende kun udøves ved personligt fremmøde.
 
§ 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af sekretær.
  3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  4. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Behandling af evt. indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  8. Valg af revisor og suppleant.
  9.  Eventuelt.
§ 9. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne, samt en sekretær til at skrive et referat. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal (= mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer), jfr. dog §5, §16 og §17.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra et af de stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny indbringes for samme generalforsamling.
Sekretæren indfører generalforsamlingens beslutninger i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Referatet skal oplæses for og godkendes af generalforsamlingen, og protokollen underskrives senere af sekretæren og dirigenten.
 
§ 10. Ekstraordinær Generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelse og bekendtgørelse af dagsorden gælder de i § 7 nævnte bestemmelser.
 
§ 11. Klubbens ledelse.
klubben ledes af en bestyrelse, der overordnet træffer afgørelse i alle økonomiske og administrative spørgsmål. Den nedsætter det til enhver tid nødvendige antal udvalg til dækning af alle klubbens funktioner og arbejdsområder. Udvalgenes ansvarsområder fastsættes og justeres løbende af bestyrelsen.
Udvalgene må ikke foretage dispositioner, der afviger fra det af bestyrelsens vedtagne budget uden først af have indhentet bestyrelsens godkendelse.
Bestyrelsen koordinerer klubbens drift og er bemyndiget til i særlige anliggender, der gælder helheden, at indkalde udvalgsmedlemmer til en fælles drøftelse.
 
§ 12. Bestyrelse og udvalg.
Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 personer, der repræsenterer klubben i alle anliggender. Bestyrelsens vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.
Medlemmer og bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld og andre forpligtelser.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden, næstformanden, kassereren og sekretæren vælges af bestyrelsen for ét år ad gangen. Såvel formanden som næstformanden og kassereren skal være formueretlige myndige personer.
Ethvert aktivt medlem over 16 år skal modtage valg. Genvalg kan dog nægtes.
Den ordinære generalforsamling vælger også 2 suppleanter til bestyrelsen. Valget af suppleanter gælder for ét år ad gangen. Ved indtrædende ledighed i bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanterne i valgrækkefølge. Suppleanter, der indtræder i bestyrelsen, har sæde i denne i den resterende det af valgperioden. Af bestyrelsen må kun afgå skiftevis 3 det ene år og 2 det næste.
Udvalgene består af min 3 medlemmer som udpeges af den siddende bestyrelse
Formanden af hvert af de 3 udvalg skal sidde i bestyrelsen.


§ 13. Konstituering – tegningsret.
Bestyrelsen konstituerer sig på et bestyrelsesmøde senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig på følgende måde: 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær. Kasserer kan vælges uden for bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. dog § 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, som efter hvert møde godkendes af bestyrelsen og senere underskrives af sekretæren og formanden/næstformanden. Klubben tegnes af bestyrelsen. Klubbens kasserer har fuldmagt til at disponere over forenings- og checkkontoen. Ved økonomiske dispositioner udover den daglige drift kræves underskrift af formanden og kassereren eller næstformanden og kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i forening. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden og konstituerer sig selv med en formand.

§ 14. Regnskab.
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen skal senest 14 dage før den ordinære generalforsamling afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ 15. Revisorerne.
Til, inden den ordinære generalforsamling, at gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede, skal der til stadighed være 2 revisorer, der ikke samtidig må være medlemmer af bestyrelsen. Inden den ordinære generalforsamling forsyner revisorerne driftsregnskab og status med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Revisorerne vælges for en 2-årig periode. Dog kan ikke begge revisorer være på valg ved en og samme generalforsamling. Samtidig med valg af revisor vælger generalforsamlingen også en revisorsuppleant. Denne vælges for en 1-årig periode. For suppleanten gælder i øvrigt de samme betingelser som for suppleanterne til bestyrelsen.

§ 16. Vedtægtsændringer.
Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forsalget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på den generalforsamling afgivne gyldige stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

§ 17. Klubbens opløsning.
Bestemmelse om opløsning af Klejtrup Boldklub kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. I tilfælde af klubbens opløsning skal dens formue, herunder fast ejendom og løsøre, anvendes til idrætslige formål efter nærmere beslutning af den opløsende generalforsamling. Her er simpelt stemmeflertal tilstrækkeligt.

§ 18. Ikrafttræden.
Lovene er således vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 6. februar 2013 til ikrafttræden umiddelbart efter deres vedtagelse.


Hovedsponsor:

Klejtrup Boldklub - Webmaster: Vivi Haugaard Betzer