Udvalg og personer i Klejtrup Boldklub

 Beskrivelse af de enkelte udvalg:


Klejtrup Boldklubs bestyrelse består af 5 personer + en kasserer, som træffer de overordnede beslutninger for klubben – økonomisk og juridisk.
Afholder minimum 4 årlige møder – med budgetopfølgning fra klubbens udvalg.

Formand: 
Klubbens øverste og juridiske ansvarlige person.
Klubbens adresse er lig formandens.
Repræsenterer klubben ud ad til.
Fastsætter dagsorden og udsender den til den øvrige bestyrelse 7 dage før mødet afvikles.
Modtage, udlevere og opbevare spillercertifikater.
Uddele post til de forskellige udvalg.
Indstille ledere og trænere til diverse priser.
Bestille lokaler og forplejning til bestyrelsesmøder.
Uddeling af kamppokaler – og bestilling.
Lave PR på diverse aktiviteter.
Uddele relevant materiale til nye medlemmer i bestyrelsen.
Omkring generalforsamlingen:
Udarbejde dagsorden.
Lave aftale med dirigent.
Bestille lokaler og forplejning.
Annoncere rettidig i avisen.
Byde velkommen
Aflægge årsberetning.

Næstformand:
Være stedfortræder for formanden - hvis denne er forhindret.

Kasserer:
Føre den daglige kassebog – ud og indbetalinger.
Modtage, godkende og betale alle fakturaer.
Udarbejde budgetforslag og budgetter i samarbejde med de 4 hovedudvalg og bestyrelsen.
Fremlægge udkast til budget på oktobermødet.
Udskrive kontingenter efter medlemsliste fra de enkelte afdelinger.
Aflægge økonomisk status til hvert bestyrelsesmøde.
Søge lokaletilskud ved kommunen.
Udarbejde medlemsopgørelse til DIF medio maj og DGI inden 1/3.
Søge medlemstilskud ved kommunen.
Udarbejde årsregnskab og forelægge dette ved de valgte revisorer.
Aflægge regnskabsberetning på den årlige generalforsamling.

Sekretær:
Skrive referat og udsende dette senest 7 dage efter bestyrelsesmødet.
Omkring generalforsamlingen:
Skrive referat.
Sørge for stemmesedler.
Kopiere dagsorden, vedtægter mv. til mødedeltagerne.

Forretningsudvalg:
1 person vælges som formand for udvalget og er bindeled mellem bestyrelse og udvalget.
Være ansvarlig for den daglige økonomi ud fra det vedtagne budget.
Give budgetopfølgning til bestyrelsen hvert kvartal.
Lave PR på diverse aktiviteter.
Søge fonde.

Sponsorudvalg:
1 person vælges som formand for udvalget og er bindeled mellem bestyrelse og udvalget.
Laver budget for sponsorater til bestyrelsen.
Står for alt sponsorvirksomhed i klubben.
Være ansvarlige for den daglige økonomi ud fra det vedtagne budget.
Give budgetopfølgning til bestyrelsen hvert kvartal.
Lave arrangementer til fordel og fremme for klubben.
Lave PR på diverse aktiviteter.
Diverse indtægtsgivende aktiviteter.

Ungdomsudvalg:
1 person vælges som formand for udvalget og er bindeled mellem bestyrelse og udvalget.
Laver budget for ungdom og cup til bestyrelsen.
Være ansvarlig for den daglige økonomi ud fra det vedtagne budget.
Give budgetopfølgning til bestyrelsen hvert kvartal.
Planlægge opstart.
Lave annoncer + omtale til aviserne omkring opstart og udvalgets aktiviteter.
Holdtilmelding.
Afvikle trænermøder.
Holde afslutning på sæsonen.
Finde trænere.
Afvikle Klejtrup Cup.
Sørge for de nødvendige materialer.
Lave PR på diverse aktiviteter.
Sørge for nøgler m.v.

Senior/materialeudvalg:
1 person vælges som formand for udvalget og er bindeled mellem bestyrelsen og udvalget.
Laver budget for seniorafdelingen og materialeudgifter til bestyrelsen.
Være ansvarlig for den daglige økonomi ud fra det vedtagne budget.
Give budgetopfølgning til bestyrelsen hvert kvartal.
Sørge for trænere og holdledere.
Arrangere afslutningsfest.
Sørge for at baneopkridtning og stadionfaciliteter er i orden.
Sørge for de nødvendige materialer er til rådighed: mål, bane, lægetaske, drikkedunke, bolde, kegler m.v.
Sørge for nøgler m.v.
Kampstatistik.
Lave PR på diverse aktiviteter.
Opsætte nye bander.

Webmaster:
Ajourføre hjemmesiden efter behov.

Kampfordeler og dommerpåsætter: 
Tilmelde og afmelde hold til JBU turneringer, både indendørs og udendørs.
Påsætte ugedag og klokkeslæt for afvikling af hjemmekampe, for alle hold.
Sørge for dommere til alle 7 mands kampe på hjemmebane.
Flytte kampe og dommere, efter behov.
Kontakten mellem dbu/jbu og klubben, alt hvad der vedrører kampe og dommere.
Være mellemled til trænerne.

 Hovedsponsor:

Klejtrup Boldklub - Webmaster: Vivi Haugaard Betzer